वार्ड न. ५ मा यहाँलाइ स्वागत छ |

3729

कुल जनसंख्या

2288

कुल साक्षरता

695

शौचालय

740

घरधुरी

लिङ्ग अनुसार जनसंख्या विवरण
धर्म अनुसार जनसंख्या विवरण
उमेर अनुसार जनसंख्या विवरण